i
dCF

p^@
AC115V 1Ø 2KW


Copyright(c)2002, OSAKA DENNETSU KOGYO CO.,LTD. All rights reserved.