i
M

C^
dCECp
dC
C

RMp @
AC440V 3Ø 20KW

tW^
dC

RMp
AC440V 3Ø 15KW

Copyright(c)2002, OSAKA DENNETSU KOGYO CO.,LTD. All rights reserved.